გარანტია და შეცვლა

ყურადღებით გაეცანით საგარანტიო ხელშეკრულებას!

ჩვენს მაღზიაში შეძენილ ყველა პროდუქტს აქვს მწარმოებლის ოფიციალური გარანტია, ემსახურება ავტორიზირებული სერვისცენტრები. საგარანტიო სერვისის მისაღებად, აუცილებელია, სააგრანტიო ტალონის ზარდგენა, რომელზეც დატანილი იქნება შეძენის თარიღი და მაღაზიის ბეჭედი.

საგარანტიო შეთანხმება უქმდებათუ:

გასულია საგარანტიო ვადა;
საგარანტიო საბუთის(ში): არ წარდგენისდაზიანებისარაზუსტი ან შესწორებული ტექსტისგაყიდვის თარიღისგამყიდველის ბეჭდის და ხელმოწერის არარსებობის შემთხვევაში;
დარღვეულია მოხმარების/მონტაჟის წესები და არ შეესაბამება ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ექსპლუატაციის პირობებს;
მოწყობილობაზე არასაგარანტიო რემონტის კვალი აღინიშნება (ნივთის თვითნებურად ან არაოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეკეთება);
დაზიანება გამოწვეულია გარეგნული/ვიზუალური ცვლილებითმოწყობილობის სქემის ან პროგრამული უზრუნველყოფის შეცვლით;
მოწყობილობის სერიული ნომერი წაშლილია ან შეცვლილი;
დაზიანებულიწაშლილი ან დაკარგულია მოწყობილობის სერიული ნომერიპლომბისაფიმო ნიშანი;
მოწყობილობას აღენიშნებავიზუალურიმექანიკურიელექტრო ან თერმული დაზიანება;
მოწყობილობა არ იყო გამოყენებული დანიშნულებისამებრსათანადოდ ტრანსპორტირებული, დამონტაჟებული და გამოყენებული მომხმარებლის მიერ;
დარღვეული იყო მოწყობილობის ექსპლუატაციისა და შენახვის წესები.

ნივთის შეცვლის ან დაბრუნების პირობები

პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი რეალიზაციიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაშისერვის ცენტრის მიერ ქარხნული დეფექტის დადასტურების შემთხვევაში პროდუქტი შეიცვლება;

სერვის ცენტრების მისამართები და ტელეფონის ნომერები მითითებულია საგარანტიო ტალონში.

იმისთვისრომ შეძენილი ტექნიკის მუშაობა ხანგრძლივი და საიმედო იყოსგირჩევთ ყურადღებით წაიკითხოთ საგარანტიო ტალონი და ექსპლუატაციის ინსტრუქცია.

კალათა

close